آدرس: اصفهان-خیابان نظر میانی-پلاک ۲۷۲

کد پستی: ۸۱۷۳۸۹۸۸۹۷

تلفن: ۰۹۱۳۰۳۹۴۵۲۷ -۰۳۱۳۶۲۷۳۸۵۵

پست الکترونیک: codejudge.ir@gmail.com